krok 1

Identifikační údaje

Fakturační adresa

Nápověda

Zadejte identifikační číslo subjektu, který službu objednává. Načteme si data z národní databáze a použijeme je v nabídce, objednávce a při fakturaci.

Kontaktní údaje

Objekt

krok 2

Informace o objektu

vyberte pásmo náročnosti a zadejte číselné údaje o objektu, případně doplňující kritéria

Objekty s jednoduchým pravidelným půdorysem, jednopodlažní, okenní a dveřní otvory pravoúhlé s rovným nadpražím v ostění, fasáda jednoduchá bez architektonických článků, střechy rovné nebo šikmé pultové a sedlové.

Objekty s jednoduchým pravidelným půdorysem, nízkopodlažní (méně než 5 nadzemních podlaží). Okenní a dveřní otvory pravoúhlé s rovným nadpražím v ostění. Fasáda jednoduchá bez architektonických článků. Střechy rovné nebo šikmé pultové a sedlové.

Objekty s členitým a nepravidelným půdorysem, vícepodlažní objekty (5 a více nadzemních podlaží). Trámové stropy, podlahy v různých úrovních. Členitá konstrukce fasády, lehké obvodové pláště. Střechy rovné nebo šikmé pultové a sedlové. Budovy se specifickým technologickým vybavením.

Objekty s nepravidelným členitým půdorysem. Stropy složité trámové nebo se složitými klenbami (křížová s žebry, pruská, česká placka, síťová apod.). Podlahy v jednom podlaží různých úrovní. Krovy staré soustavy (ležaté stolice nebo složité krovy tesané), fasáda s bohatými architektonickými detaily.

hrubá podlažní plocha v m²

Nápověda

Hrubá podlažní plocha se vypočte součtem hrubých podlažních ploch (HPP) ve všech nadzemních i podzemních podlažích z vnějších rozměrů budovy. Pokud od budovy neexistují žádné podklady, lze údaj získat z leteckého snímku, katastrální situace, nebo jiné mapy a informace o počtu podlaží.

Nápověda

Přítomnost vnitřního vybavení i běžící provoz budovy nejsou překážkou měření, ale celý proces významně zpomalují. Pokud tyto situace nastávají, zohledňujeme je v cenové nabídce.

krok 3

Informace o modelu

vyberte úroveň detailu ifc modelu, případně dopňující kritéria

Jednoduchý schématický objem vnějšího povrchu stavby. Vhodný pro objemová řešení okolní zástavby, tvorbu situací.

Základní souvislý terén z vybraných bodů bez rozlišení povrchů, hran a obrub. Schematické stěny v přibližných pozicích, podřízené ortogonálnímu schématu s přibližnými tloušťkami. Schematické sloupy se zjednodušenou geometrií v základní modulové osnově charakterizující základní konstrukční principy budovy. Schematické desky v přibližných pozicích a s přibližnými tloušťkami, bez výškových odskoků. Schematické schodiště s přibližnými rozměry. Schematické otvory v přibližných polohách a rozměrech.
Každý prostor má místnost s číslem a názvem. Objem reprezentuje obestavěný prostor budovy.

Terén v rámci řešeného území, zpevněná plocha s rozlišením charakteru a rozlišením zelených ploch. Plochy přemodelovány obecnými podlahovými deskami s odpovídajícím popisem povrchu. Jsou zohledněny výškové odskoky, hrany a spády.
Stěny v reálných pozicích s reálnými tloušťkami s odchylkou ±30 mm s idealizací pro komfortní práci s modelem, zaneseny významné výklenky, niky a odskoky. Sloupy v reálných proporcích, tvarově konkrétní, včetně hlavic a výstupků. Desky v odpovídajících pozicích s reálnými tloušťkami, pokud jsou viditelné.
Trámy v reálných polohách a s přibližnými rozměry. Schodiště s konkrétními rozměry a polohou, schematizované profily stupňů, schematizované zábradlí. Schématické výplně v reálných polohách a rozměrech s náznakem členění.
Podhledy modelovány samostatně, pokud jsou na stavbě zjistitelné, jinak zahrnuto do jedné desky. Objemová schémata prvků, které jsou pevně spojené se stavbou, například kuchyňské linky, laboratorní stoly apod. Schematické členění fasády, schematizované zdobné prvky, reálný průběh střechy prezentovaný deskou s odpovídající tloušťkou. Rozmístění podstatných prvků krovu, rozměry agregovány do příbuzných kategorií. Základní páteřní rozvody a symbolické potrubí.
Každý prostor má místnost s číslem, názvem, světlou výškou a materiálem nášlapné vrstvy. Objem reprezentující obestavěný prostor budovy.

Terén v rámci řešeného území s rozlišením charakteru ploch, schématické rodiny v místech vegetačních prvků. Doplněno o viditelné povrchové znaky sítí. Základní povrchové znaky jako poklopy šachet, vizuálně zjistitelné rozvodnice, pilířky apod.
Konkrétní model založení na základě průzkumů, nebo původní dokumentace. Zvýšení podrobnosti o niky, výklenky a další tvarové anomálie. Zvýšení detailu o profilaci stropu, schematické vynesení prvků nosného systému (trámy, žebírka, nosníky), pokud jsou údaje k dispozici.
Rozšíření o konkrétní profily stupňů, schematizované zábradlí. Zvýšení detailu o reálné proporce rámů, odpovídající členění výplní.
Bude oddělena podlahová a stropní deska, pokud jsou konstrukce známy. Pro oddělené konstrukce podhledu a stropu musí existovat průzkum nebo původní projekt. Doplněny schematické komponenty podhledů a přesnější definování rozsahu. Reálný průběh obkladů. Základní schématické objekty identifikující jednotlivé klempířské prvky. Schematické zakreslení podstatných výrobků. Detailnější prvky fasády, zvýšení detailu o schematické prvky střechy jako jsou komínky, lávky, technologie na střeše.
Rozšířeno o popis materiálů všech povrchů. Schémata volného vybavení. Objem reprezentující obestavěný prostor budovy.
Zvýšení detailu o konkrétní rozměry každého prvku, reálná poloha bez idealizace a deformací. Doplněno o polohy hasicích přístrojů,
páteřních rozvodů, připojovacích potrubí, koncových prvků a dimenzí potrubí. Doplnění o kabelové žlaby a významné chráničky, vše pouze pokud jsou vizuálně zjistitelné, nebo existují podklady.

Terén v rámci řešeného území s rozlišením charakteru ploch. Prvky odpovídající polohou a proporcemi vegetaci na místě. Doplněno o konkrétní rozměry, tvary, skladby obrub a dlažeb. V případě existence průzkumu jsou doplněny skladby vrstev.
Doplněno o model šachet, průběh potrubí, trasy chrániček, kabelových žlabů a dalších významných prvků, pokud jsou informace k dispozici, nebo jsou vizuálně zjistitelné.
Zvýšení podrobnosti o významné prostupy a tvarové anomálie základů. Zvýšení podrobnosti o kladení pohledových prvků (tvárnic, obkladů apod...) Zvýšení detailu o konkrétní odpovídající profily stropní konstrukce, pokud existují podklady. Rozšíření o podrobnou profilaci stupňů i zábradlí. Zvýšení detailu o reálné profily rámů, výplní a kování.
Doplnění skladeb konstrukcí, pokud existují průzkumy, nebo pokud jde převzít z původní dokumentace.
Doplnění o rastr obkladů. Zvýšení podrobnosti o reálnou profilaci prvků a jejich členění.
Podrobný model všech truhlářských prvků v místnostech. Zpracování všech viditelných, nebo průzkumy doložených zámečnických prvků, konkrétní detailní profily a polohy. Konkrétní zakreslení všech viditelných nebo doložených výrobků.
Zvýšená podrobnost na detailní model všech prvků fasády. Zvýšení detailu o konkrétní modely prvků na střeše, skladbu střechy, pokud je známa, členění celků krytiny apod. Podrobnější modely volného vybavení místností.
Objem reprezentující obestavěný prostor budovy. Doplnění podrobných prvků krovu, zanesení případných výsledků z průzkumu krovu, pokud jsou k dispozici. Doplnění informací o požární odolnosti konstrukcí, pokud jsou známy.
Doplnění o armatury a koncové prvky.

Nápověda

Pokud jsou sítě v celém rozsahu čitelné na povrchu, nebo od nich máte dokumentaci či pasportizaci, můžeme je v rozsahu předaných podkladů vnést do vynášeného modelu.

Napište prosím číslo dva:

nabídka